برچسب گذاری توسط: قانون تجارت

0

چرا شرکتها را باید ثبت کرد ؟

چرا شرکتها را باید ثبت کرد ؟ وظیفه ثبت شرکتها در ایران به عهده سازمان ثبت شرکت ها می باشد. برای این منظور باید تقاضای ثبت شرکت  از طرف متقاضیان و ثبت شرکت به...